Đó giờ toàn là đi download mấy hình 12 Con Giáp rất chi là Trung Hoa đ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 167 | Comment: 8 | Share: 3

Đó giờ toàn là đi download mấy hình 12 Con Giáp rất chi là Trung Hoa để post bài cho năm mới. Em đang cố gắng thử Việt Hóa 12 Con Giáp bằng Bing.

Prompt: Rat <12 con giáp> Zodiac Sign, Epic style, traditional Vietnamese Ao Dai, Male/Female Look

Em mới vọc vọc thử nên vẫn chưa chuyên nghiệp, em đang ráng làm thêm mấy bộ 12 Con Giáp nữa. Hem biết mấy anh chị có ý tưởng gì hem

Xem bài viết trên Group

Trả lời