Nếu bạn biết hình này, chứng tỏ bạn đã già hơn một trái cà. Nhận đi, c…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 131 | Comment: 18 | Share: 0

Nếu bạn biết hình này, chứng tỏ bạn đã già hơn một trái cà. Nhận đi, cấm cãi ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời