Bắt đầu tạp tành học về tài chính, nay em học được các cụm từ :    …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 73 | Comment: 6 | Share: 24

Bắt đầu tạp tành học về tài chính, nay em học được các cụm từ :           Doanh thu gộp: Tổng số tiền bán hàng trước khi trừ đi các chi phí giảm trừ. * Chi phí giảm trừ: Bao gồm các chi phí như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, hàng hóa bị hao hụt trong quá trình vận chuyển và bảo quản. * Doanh thu thuần: Phần còn lại sau khi khấu trừ các chi phí giảm trừ khỏi doanh thu gộp. * Giá vốn hàng bán: Chi phí để tạo ra sản phẩm, bao gồm nguyên liệu, lương nhân công sản xuất, phí vận chuyển (đối với doanh nghiệp sản xuất) hoặc chi phí nhập sản phẩm (đối với doanh nghiệp thương mại). * Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu thuần. * Chi phí biến đổi: Chi phí tăng giảm theo tỷ lệ sản lượng, bao gồm chi phí marketing và chi phí bán hàng. * Số dư đảm phí hoặc lãi trên biến phí: Phần còn lại của lợi nhuận gộp sau khi trừ đi toàn bộ chi phí biến đổi, được sử dụng để bù đắp chi phí cố định. * Chi phí cố định: Chi phí không thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm tiền thuê địa điểm, lương nhân sự quản lý, và các chi phí khác. * Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): Lợi nhuận trước khi trừ đi thuế, lãi vay và khấu hao. * Chi phí khấu hao: Chi phí phân bổ của tài sản đầu tư ban đầu. * Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT): Lợi nhuận trước khi trừ đi thuế, lãi vay và khấu hao. * Lãi vay: Lãi phải trả cho các khoản vay của doanh nghiệp, được phân bổ hàng tháng. * Lợi nhuận trước thuế (EBT): Lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi khấu trừ thuế. * Thuế: Các khoản thuế doanh nghiệp cần trả nếu lợi nhuận trước thuế là dương. * Lợi nhuận ròng: Phần lợi nhuận thực tế cuối cùng mà doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

Xem bài viết trên Group

Trả lời