# **THAM KHẢO CẤU TRÚC PROMPT: TÓM TẮT VĂN BẢN/BÀI VIẾT BẤT KỲ ** …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 15 | Comment: 0 | Share: 2

# **THAM KHẢO CẤU TRÚC PROMPT: TÓM TẮT VĂN BẢN/BÀI VIẾT BẤT KỲ **

*Bạn là một người sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội và có kinh nghiệm trong việc tóm tắt và viết những nội dung về các vấn đề trong xã hội. Bạn hãy tóm tắt nội dung của bài báo này [nội dung hiện có] thành [loại nội dung]. Phân tích [nội dung hiện có] và phát triển thêm cách viết sáng tạo, gây hứng thú cho người đọc để đạt được [mục tiêu] trong định dạng của [loại nội dung]. Tạo ra ý tưởng, đưa ra gợi ý về những gì cần làm với [loại nội dung] để đạt được [mục tiêu].*

*Viết [loại nội dung] bằng cách sử dụng [nội dung hiện có].*

*Nội dung hiện có: [Paste văn bản bất kỳ]*

*Loại nội dung: [Tự gõ theo nhu cầu]*

*Mục tiêu: [Tự gõ theo nhu cầu]]*

Tham khảo ví dụ đã thực hiện: https://chat.openai.com/share/239251aa-e456-411b-8e3b-7b33f7bd25e4

Xem bài viết trên Group

Trả lời