INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI **Phầ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 32 | Comment: 1 | Share: 14

INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI

**Phần 8: Thiết kế giảng dạy dựa trên tháp nhu cầu Maslow**

[Hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow](https://www-structural–learning-com.translate.goog/post/maslows-hierarchy-of-needs?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc) , một lý thuyết nổi tiếng trong tâm lý học, cũng có ý nghĩa đối với việc thiết kế giảng dạy. Lý thuyết này cho rằng người học có những nhu cầu khác nhau cần được đáp ứng để việc học tập diễn ra tối ưu. Các nhà thiết kế giảng dạy có thể xem xét lý thuyết này bằng cách tạo ra một môi trường học tập hỗ trợ và toàn diện nhằm giải quyết [các nhu cầu sinh lý, an toàn, thuộc về, được tôn trọng và tự thể hiện của](https://www-structural–learning-com.translate.goog/post/self-actualization?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc) người học .

Dưới đây là ý nghĩa từng bậc trong tháp nhu cầu Maslow và ứng dụng trong thiết kế giảng dạy:

1. Nhu Cầu Vật Chất (Physiological Needs):

– Mô tả: Bậc cơ bản nhất, bao gồm nhu cầu như thức ăn, nước, giấc ngủ, không khí, và sự sống sót.

– Ứng Dụng Trong Thiết Kế Giảng Dạy: Cung cấp môi trường học tập thoải mái, đảm bảo học viên có đủ điều kiện vật chất để học tập như không khí trong lành, ánh sáng, và nước uống.

2. Nhu Cầu An Toàn (Safety Needs):

– Mô tả: Bao gồm nhu cầu an toàn về cơ sở vật chất, sức khỏe, công việc ổn định, và an ninh.

– Ứng Dụng Trong Thiết Kế Giảng Dạy: Tạo môi trường học tập an toàn, giúp học viên cảm thấy bảo vệ và yên tâm trong quá trình học.

3. Nhu Cầu Tình Thân và Tương Tác Xã Hội (Love and Belongingness):

– Mô tả: Bao gồm nhu cầu về tình thân, mối quan hệ xã hội, tình bạn, và gia đình.

– Ứng Dụng Trong Thiết Kế Giảng Dạy: Tạo cơ hội cho học viên gặp gỡ, tương tác, và xây dựng mối quan hệ tích cực, có thể thông qua nhóm học tập hoặc dự án nhóm.

4. Nhu Cầu Tự Trọng và Uy Tín (Esteem Needs):

– Mô tả: Bao gồm nhu cầu về tự tin, tự trọng, độc lập, và mong muốn được công nhận.

– Ứng Dụng Trong Thiết Kế Giảng Dạy: Tạo cơ hội cho học viên phát triển kỹ năng cá nhân, đặt mục tiêu cá nhân, và nhận được phản hồi tích cực.

5. Nhu Cầu Tự Tự Tin và Tự Chủ (Self-Actualization):

– Mô tả: Đạt đến đỉnh cao của tiềm năng cá nhân, phát triển bản thân, và đối mặt với thách thức sáng tạo.

– Ứng Dụng Trong Thiết Kế Giảng Dạy: Tạo ra các hoạt động và dự án học tập cho phép học viên phát triển sự sáng tạo, tìm kiếm ý nghĩa cá nhân, và thúc đẩy sự tự chủ.

Ứng dụng mô hình này trong thiết kế giảng dạy giúp giáo viên hiểu rõ nhu cầu của học viên và tạo ra môi trường học tập hỗ trợ đầy đủ các yếu tố từ cơ bản đến cao cấp. Điều này có thể nâng cao động lực và hiệu suất học tập của học viên.

Nguồn: https://www-structural–learning-com và ChatGPT

Xem bài viết trên Group

Trả lời