# ????PHÁ VỠ 2 RÀO CẢN TẠO ẢNH BẰNG MIDJOURNEY! Mình thấy 2 trở n…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 161 | Comment: 13 | Share: 43

# ????PHÁ VỠ 2 RÀO CẢN TẠO ẢNH BẰNG MIDJOURNEY!

Mình thấy 2 trở ngại lớn nhất khi các bạn tạo ảnh bằng MidJourney, đó là: 1. **Không biết mô tả gì vào prompt** 1. **Biết phải mô tả gì, nhưng lại… không biết diễn đạt bằng tiếng Anh **

Giờ mình sẽ chỉ các bạn một cách vô cùng đơn giản để giải quyết 2 vấn đề trên! Đó là sử dụng con custom bot Midjourney trên POE:

https://poe.com/Midjourney

Ở đây, bạn chỉ cần nhập câu lệnh đơn giản bằng tiếng Việt, mô tả bức ảnh bạn muốn. Bot sẽ tự động “thêm mắm dặm muối”, để bạn có 1 prompt tiếng Anh vô cùng chi tiết, cả về bối cảnh, phong cách, thiết bị chụp…

Bạn có thể sửa 1 vài tham số cho phù hợp hơn. Hoặc đơn giản là paste nguyên câu lệnh vào cho Midjourney là xong 😀

**VD case study cụ thể: **

Khách mình mua một viên kim cương đen 5mm và muốn mình tư vấn mẫu để lên nhẫn. Mình chat với bot nội dung đơn giản:

> Nhẫn nữ kim cương đen tròn 5mm phong cách đơn giản hiện đại

Bot phản hồi: > /imagine prompt: > color photo of: a simple and modern 5mm round black diamond women’s ring. > The photo showcases a stunning women’s ring with a simple and modern design. The centerpiece of the ring is a round black diamond, measuring 5mm in diameter. The diamond exudes an air of elegance and sophistication, with its deep black color captivating the viewer’s attention. > The ring itself features a minimalist design, emphasizing the beauty and uniqueness of the black diamond. The band is sleek and refined, crafted with precision and attention to detail. Its simplicity allows the black diamond to take center stage, creating a harmonious blend of modernity and sophistication. > The photo is expertly captured, highlighting the intricate details of the ring. The lighting accentuates the brilliance of the black diamond, while the background remains clean and unobtrusive, further emphasizing the ring’s minimalist aesthetic. > This exquisite piece of jewelry is perfect for those seeking a timeless and contemporary accessory. Its simplicity and modernity make it versatile, suitable for both casual and formal occasions. Whether worn on its own or paired with other jewelry, the black diamond ring adds a touch of elegance and individuality to any ensemble. > —c 10 —ar 2:3

Vứt nguyên đoạn nội dung trên vào Midjourney, và mình nhận về 4 mẫu thiết kế như ảnh. Quá đơn giản phải k nào ^_^

Xem bài viết trên Group

Trả lời