**Hình chế này đang viral mạnh mẽ**. Theo cả nhà mình thì, Vietinbank …


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Công Tôn Tiên Sinh – Quân sư Biệt Đội
Like: 101 | Comment: 19 | Share: 3

**Hình chế này đang viral mạnh mẽ**. Theo cả nhà mình thì, Vietinbank 1. Có lợi, vì brand được nhắc đến nhiều 1. Hay bất lợi, vì brand bị gắn tới một liên tưởng gây sợ hãi?

Xem bài viết trên Group

Trả lời