LUỒNG TRAO ĐỔI TẠO CONTENT CƠ BẢN VỚI AI Chúng ta dễ dàng có đư…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 22 | Comment: 0 | Share: 4

LUỒNG TRAO ĐỔI TẠO CONTENT CƠ BẢN VỚI AI

Chúng ta dễ dàng có được những câu lệnh tham khảo khi sự chia sẻ về AI càng ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên có thể sẽ khó cho các bạn mới tiếp cận, bắt đầu tạo thành 1 luồng trao đổi từng bước để đạt kết quả, đơn giản nhất là tạo bài viết đăng facebook.

1. Hình dưới là 1 chuỗi các câu lệnh cơ bản mình đã dùng và hay chia sẻ trước đây để tạo bài viết trên facebook, đủ để bạn hiểu thêm về các bước triển khai câu lệnh.

2. AI có thể áp dụng: chatGPT thường, Bing AI, Bard – Google, Poe…

Bạn thấy sao về chuỗi này? Hãy chia sẻ kết quả của bạn cùng mình để chúng ta lại tiếp tục trao đổi thêm.

Từ Bửu Trung – Tối ưu công việc hàng ngày với AI.

Xem bài viết trên Group

Trả lời