[Dùng AI Sáng Tác Truyện] Đã anh chị nào sử dụng AI để tạo nên …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 7 | Comment: 2 | Share: 0

[Dùng AI Sáng Tác Truyện]

Đã anh chị nào sử dụng AI để tạo nên những truyện ngắn khoảng 5-10 trang A4 chưa ạ? Nếu có thì mình dùng AI nào phù hợp nhất, có cần theo một cấu trúc prompt cố định khi yêu cầu AI sáng tác không?

#congtacvienAIcontents #ngay6bai2

Xem bài viết trên Group

Trả lời