???? Em gửi mọi người 1 bộ banner Shoppe ạ . Lúc trước e mới tập tành nê…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 8 | Comment: 1 | Share: 0

???? Em gửi mọi người 1 bộ banner Shoppe ạ . Lúc trước e mới tập tành nên có thuê thiết kế. Bây giờ vào nhóm em lên trình rồi ạ. Thích hợp cho anh chị nào cần banner gấp rồi từ từ tập xài Ai từ từ ạ, trong file này e đã dẫn link sẵn vào từng mục

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/245747551_550218136073331_8034512410199080049_n.pdf/Canvacungbao-5.pdf?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=2b0e22&_nc_ohc=01KH04OQaJIAX-9F7ya&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdTEwdSZeWZh_3fRCwrIKDhhiidw78gfwB7b5Af0jAr5VA&oe=658992AC&dl=1

Xem bài viết trên Group

Trả lời