[CTV CONTENT] Em xin lên tiếp seri mindmap Định Vị THCN của Cô Long tr…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 101 | Comment: 9 | Share: 22

[CTV CONTENT] Em xin lên tiếp seri mindmap Định Vị THCN của Cô Long trên Tiktok, hôm nay có thêm những câu hỏi quan trọng nữa: 1. Bạn là ai? 2. Bạn mang đến **GIÁ TRỊ** gì? 3. Bạn **KHÔNG ĐƯỢC **làm gì, và bạn cần phải làm gì?

Có anh chị bảo là hình hơi mờ, vậy ai muốn lấy file gốc emmx để lại cmt e gửi ạ! [#day2bai2](https://www.facebook.com/hashtag/day1bai2?__eep__=6&__cft__[0]=AZUKO9imZunijER3GlGY9dr5tqnZhtZ8A9JiPx7KVe9LS1snL3R8iuhdnUc1JgeyKU4UEygYQPH59LHkcWnaYW50kIFk-zfwH163TFW_E0mjiOcDvnLy38hiU6E6E-EQ74s06V2GCpueDCcn8hp64ZAR&__tn__=*NK-R)

[#ctvcontent](https://www.facebook.com/hashtag/ctvcontent?__eep__=6&__cft__[0]=AZUKO9imZunijER3GlGY9dr5tqnZhtZ8A9JiPx7KVe9LS1snL3R8iuhdnUc1JgeyKU4UEygYQPH59LHkcWnaYW50kIFk-zfwH163TFW_E0mjiOcDvnLy38hiU6E6E-EQ74s06V2GCpueDCcn8hp64ZAR&__tn__=*NK-R)

Xem bài viết trên Group

Trả lời