Dân làm contents mà không đọc cuốn này thì… vứt! — bao chửng…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Quách Hoè
Like: 324 | Comment: 14 | Share: 109

Dân làm contents mà không đọc cuốn này thì… vứt! — bao chửng mặt sắt đen xì trả nick lại cho Hoè!!!

Xem bài viết trên Group

Trả lời