Ứng dụng AI để tạo những hình ảnh giúp bé học. Đây là hình liên…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 17 | Comment: 0 | Share: 0

Ứng dụng AI để tạo những hình ảnh giúp bé học.

Đây là hình liên quan vòng đời của 1 số loài động vật/ côn trùng bạn có thể làm được để giúp bé nhận biết nhẹ nhàng.

Đây vẫn là ver chưa tối ưu và chính xác theo đúng kiến thức, do đó ae vẫn cần điều chỉnh thêm.

Từ Bửu Trung: tối ưu công việc với AI

Xem bài viết trên Group

Trả lời