Vẫn cách làm cũ, hỏi ChatGPT 7 công thức viết bài quảng cáo hiệu quả, …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 165 | Comment: 8 | Share: 74

Vẫn cách làm cũ, hỏi ChatGPT 7 công thức viết bài quảng cáo hiệu quả, ví dụ như AIDA, PAS dưới dạng bảng gồm các cột: Công thức, chi tiết và đây là kết quả. Này là nhờ AI dạy viết luôn, khỏi phải đi học, kaka

P/S: Thực ra mình cũng phải yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa vài lần mới ra kết quả này nhé! #180ngay_conghien_congdong

Xem bài viết trên Group

Trả lời