Chia sẻ với cả nhà Tool AUTO INBOX CHO FANPAGE. Hàng miễn phí, bản…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 4 | Comment: 3 | Share: 4

Chia sẻ với cả nhà Tool AUTO INBOX CHO FANPAGE. Hàng miễn phí, bản cài extension Chrome dùng để chăm sóc lại khách hàng cũ đã có kết nối trong Inbox của fanpage. Tool này ko dùng Token nên mn yên tâm dùng mà ko lo bị khóa nick FB đâu ạ. P/s: Tool này của em Việt Anh cute 😀 Mọi người tải tại link này ạ: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchromewebstore.google.com%2Fdetail%2Finboxcare%2Fckifpfmpodkjbmkphoalhejafalcfdgp%3Fhl%3Dvi%26fbclid%3DIwAR2MisrRVkXLXdHl8ZfB8yd-6mN6UsSAI9QaeGziBJLFKgisiufRVZ-61_0&h=AT3jrBcuLKcZoAjcfhCuG4JeKuEZjp0Wduj12Pi9St9q8yhFpT77BU3iBUzoFEUU_Pz4zvVuHqBY3_uwx2v4Ab12L0lcsqgsqqRUB7IPd9DSz7wbNOqRg-NIT_cw0DO1Xctf&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3Zbn1DugWFNJSwXOrb1iW-6lmrvISpiTexq43dk3v-mC7OZGVgOxo37-4RtHt_0lrCL9EE30PVPHbumgaAPc3Uje2EkTfLq2X2YCko4pekrYsO9u8pqcwj1HzGsrQBcRE4uqi_ouqK2J-bImw9nPYATVB9Gh9VNzveJLmkvYZIZiCDgvjsYl9xc-FlkLEsvwj7J8TpewYDghxcspeAYYF7jGTpdMmrpr_qCfN1XS9EjbM Hoặc tìm trên Chrome extension: InboxCare là ra. #content1day3

Xem bài viết trên Group

Trả lời