Cùng một nội dung, nhưng nhạc viết bằng cơm vẫn là một cái gì đó khác …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 71 | Comment: 3 | Share: 1

Cùng một nội dung, nhưng nhạc viết bằng cơm vẫn là một cái gì đó khác bọt hoàn toàn AI viết nhạc các em ơi ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời