**[GPT4] Làm Landing Page cũng … Dễ phết! ** Ở cái thời đại bù…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 239 | Comment: 12 | Share: 32

**[GPT4] Làm Landing Page cũng … Dễ phết! ** Ở cái thời đại bùng nổ AI thì làm kẻ lười biếng cũng dễ bạn ạ.

Để tạo ra cái landing page kiểu này cỡ 1 tiếng, mà tôi cũng ngại chẳng buồn giải thích nhiều cắt luôn đoạn mô tả sản phẩm thành ảnh rồi up lên và sau vài câu prompt thì GPT nó gợi ý hết.

Tôi thì lười là vậy những bạn ơi!

Đừng lười nhé, hãy giúp tôi hoàn thành 180 ngày cống hiến bằng cách đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu cho tôi nhé! (tốt nhất trong phạm vi Digital Marketing Vận hành và triển khai), (Automation & AI ứng dụng).**

[#AI_Marketing](https://www.facebook.com/hashtag/ai_marketing?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV4ik5XyF_pI7mwnK3-nmKmzvN5FhUivHg9u4-ekpMXCdMcntGxduVoEU7PymvrI90fw99e1hd83PGbojo0QoH46rEMrt51PZz2uotvhFt88TtzSGjSLez4hSe-4rJcdV6a563JxE2Tk-qIYUlOfqUF6YEgU5zpJ-jcxNPNjQkD2cMufboaPomq0AW2KB7bcUc&__tn__=%2AN-UK-R) [#Bình_Vương](https://www.facebook.com/hashtag/b%C3%ACnh_v%C6%B0%C6%A1ng?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV4ik5XyF_pI7mwnK3-nmKmzvN5FhUivHg9u4-ekpMXCdMcntGxduVoEU7PymvrI90fw99e1hd83PGbojo0QoH46rEMrt51PZz2uotvhFt88TtzSGjSLez4hSe-4rJcdV6a563JxE2Tk-qIYUlOfqUF6YEgU5zpJ-jcxNPNjQkD2cMufboaPomq0AW2KB7bcUc&__tn__=%2AN-UK-R)** (Đây là nội dung được chia sẻ nhằm thực hiện thử thách [#180ngay_conghien_congdong](https://www.facebook.com/hashtag/180ngay_conghien_congdong?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV4ik5XyF_pI7mwnK3-nmKmzvN5FhUivHg9u4-ekpMXCdMcntGxduVoEU7PymvrI90fw99e1hd83PGbojo0QoH46rEMrt51PZz2uotvhFt88TtzSGjSLez4hSe-4rJcdV6a563JxE2Tk-qIYUlOfqUF6YEgU5zpJ-jcxNPNjQkD2cMufboaPomq0AW2KB7bcUc&__tn__=%2ANK-R)) 005/180

Xem bài viết trên Group

Trả lời