Một số ý kiến cho rằng campaign mì tôm thanh long đã fail toàn tập, vì…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 189 | Comment: 35 | Share: 10

Một số ý kiến cho rằng campaign mì tôm thanh long đã fail toàn tập, vì:

1- Viral cho cố, không bán được hàng

2- Viral cho cố, đến tên brand cũng không được đề cập tới

Bọn em nghĩ sao?

Xem bài viết trên Group

Trả lời