**Bài giảng Mô hình Truyền thông Tĩnh // Động và mô hình Truyền thông …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 126 | Comment: 9 | Share: 12

**Bài giảng Mô hình Truyền thông Tĩnh // Động và mô hình Truyền thông Hoà // Tấu **

Hãy tag ngay bạn bè của mình vô nghe giảng và ôn bài lại nhé

*(Quà tặng từ cô Long truyền thông gửi đến các em nhân dịp 20/11/2023)*

Xem bài viết trên Group

Trả lời